ლიდერობა

ლიდერობა

ტრენინგი მიზნად ისახავს გააცნოს მონაწილეებს უახლესი ლიტერატურა და პრაქტიკული ელემენტები, რომლებიც მათ პიროვნულ განვითარებაში, კარიერული წინსვლის დაგეგმვასა და ლიდერად ჩამოყალიბებაში დაეხმარება;

ტრენინგი ხელს შეუწყობს სტუდენტებს პრობლემების გადაჭრის ინდივიდუალური და კრეატიული ხერხების პოვნაში, ძალაუფლების პოზიციიდან სწორ კომუნიკაციაში და მათ მოტივაციად და გავლენად გარდასახვაში, რაც საფუძველს ჩაუყრის საჭირო პროფესიონალური თუ ინტერესის ჯგუფების შექმნას და მართვას.

ტრენინგი არის თანამედროვე მეთოდოლოგიით აგებული, პრაქტიკული და გამდირებული ინტერაქციული მეთოდებით.

 

ტრენინგის საკითხები:

 • დროის და სივრცის მართვა
 • ადამიანის ბუნება და პიროვნება
 • ობიექტური თვითშეფასება
 • ლიდერული პოტენციალი
 • ლიდერთა ტიპები
 • ძალაუფლება
 • კომუნიკაცია
 • გავლენა
 • ქსელური ურთერთქმედება
 • გლობალური ხედვა
 • ადაპტაცია

 

ტრენინგის გავლის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:

 1. ადამიანის პიროვნების განვითარების ეტაპების, შედეგებისა და არსებული ტიპების ანალიზს
 2. ლიდერთა არსებული ბუნებრივი ტიპაჟების ამოცნობას, ასევე ლიდერული პოტენციალის აღქმას
 3. ახალ, გაუთვალისწინებელ გარემოში სხვების მოტივებისა და ქცევების შესწავლის და რისკების თავიდან აცილებას
 4. ძალაუფლების მოპოვებას, ფლობასა და გამოყენებას
 5. საჭირო პროფესიონალური საკომუნიკაციო ქსელის შექმნას, შენარჩუნებასა და განვითარებას
 6. ბიზნეს-პროცესებთან დაკავშირებით გლობალური ხედვის დამოუკიდებლად ჩამოყალიბებასა და განვითარებას
 7. ობიექტური თვითშეფასების და გამოწვევებისა და პოტენციალის ხარჯვის ახალი გზების კრიტიკული ანალიზის უნარი
 8. კორექტულ და ეფექტურ პირდაპირ და არაპირდაპირ კომუნიკაციას
 9. პროგრესის დაგეგმვას და დამოუკიდებლად მიღწევას
 10. მუდმივ ცვლილებებთან გამკლავებასა და ადაპტაციას
 11. ლიდერისთვის საჭირო პიროვნული, პროფესიონალური და კულტურათაშორისი ღირებულებების მიმართ თავისი და სხვების დამოკიდებულების შეფასებას

ნინო ქიტიაშვილი

ნინო არის განათლებით ეკონომისტი, დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი – საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების, ხოლო მაგისტრატურა – მაკროეკონომიკის სპეციალობით. ნინო 2009 წლიდან 2011 წლის ჩათვლით მუშაობდა საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციაში, როგორც მოხალისე, პროექტის კოორდინატორი, ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი და ტრენერი. 2011 წლიდან კი მუშაობა დაიწყო სადაზღვევო კომპანია „ალდაგში“ როგორც ტრენინგებისა და განვითარების სპეციალისტმა, შემდეგ უკვე გადავიდა ტრენინგებისა და განვითარების მენეჯერის პოზიციაზე. 2015 წლიდან მუშაობს თეგეტა მოტორსში – ტრენინგ ცენტრის კოორდინატორად, ხოლო 2017 წლიდან თეგეტა აკადემიაში – ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების მენეჯერად. ნინოს ჩატარებული აქვს ტრენინგები როგორც პროფესიული, ასევე ბიზნეს მიმართულებით.

ნინო არის Georgian Progress Group-ის თანადამფუძნებელი და ტრენინგ ცენტრის დირექტორი.